Suomen suurin LED-valaistusurakka käynnissä Salossa

Salon kaupunki on vaihtamassa 5500 elohopeahöyryvalaisinta LED-valaisimiin vuoden 2016 loppuun mennessä. Kaupungissa on katuvalaisimia kaikkiaan noin 11 000 kappaletta. Uudistuksen jälkeen niistä yli puolet on LED-valaisimia.

Kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi Salosta kertoo, että innostus mittavaan LED-hankintaan syttyi aikoinaan Yhdysvaltain Suomen suurlähettilään Bruce Oreckin kannustamana.  Salo haluaa olla nyt ja tulevaisuudessa LED-valaistusteknologian suunnannäyttäjä.

– Meillä on paljon alan teollisuutta, joten tämä on meille luonteva tahtotila, Mika Mannervesi sanoo. Salon kaupungille katuvalaisinuudistus on myös osa energiatehokkuussopimukseen liittyvien energiasäästö-tavoitteiden toteutumista.

Uudet led-valot tuovat merkittäviä säästöjä Salon energiankulutukseen

Salon kaupungin tavoitteena on parantaa energiatehokkuuttaan yhdeksän prosenttia vuonna 2007 laaditun energiatehokkuussopimuksen mukaisesti. Katuvalaisinuudistus tukee tätä tavoitetta, sillä led-valaisimet säästävät energiaa noin 70 prosenttia perinteisiin elohopea-höyryvalaisimiin verrattuna.

Myös huolto- ja kunnossapitokustannuksista aiheutuu säästöä kaupungille, sillä vaihtoväli on led-tekniikalla toteutetuissa valaisimissa elohopea-höyrytekniikalla toteutettuja valaisimia pidempi ja valaistuksen laatu paranee merkittävästi. Koska Salon kaupungin hankinnassa kilpailutettiin kokonaisvaltainen ESCO-toimija katuvalaistuksen osalta, sisältyvät huolto- ja kunnossapitokustannukset tarjouskilpailun voittaneen toimijan vastuulle koko sopimuskauden ajalle.

Ledit tarjoavat myös uudenlaisia mahdollisuuksia valaistuksen ohjaukseen, esimerkiksi liiketunnistukseen perustuvan valojen sytytyksen ja sammuttamisen. Valoja voidaan tarvittaessa ohjata vaikka yksitellen etänä. Mika Mannervesi kertoo, että näihin mahdollisuuksiin keskitytään tulevaisuudessa ja säästöjä voidaan hakea myös tätä kautta.

Valaistushankinta palveluna

Kilpailutuksen kohteena oli katuvalaistuksen saneeraus ESCO-hankkeena, jonka ylläpitoon, huoltoon sekä valaisimien tiettyyn tehoon toimittajan tuli sitoutua kymmeneksi vuodeksi. Kilpailutuksen vertailukriteerinä oli tehon säästö 10 vuoden aikana.

Kilpailutus toteutettiin rajoitettuna menettelynä kaksivaiheisesti. Rajoitetun menettelyn ensimmäisessä vaiheessa ehdokkaiden tuli jättää osallistumishakemus myöhemmin käynnistettävään tarjouskilpailuun. Ensimmäisessä vaiheessa osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat rajattiin soveltuvuuden perusteella.

Osallistumishakemuksia saatiin kahdeksan kappaletta, joista yksi hylättiin puutteellisena. Hankintailmoituksen mukaan tarjouspyyntöaineisto lähetettiin kokonaisuudessaan niille tarjoajille, jotka jättivät osallistumishakemuksensa määräaikaan mennessä ja täyttivät hankintailmoituksessa mainitut tarjoajalle asetetut kelpoisuusehdot

Varsinainen kilpailutuksen ollessa käynnissä, ensimmäisessä vaiheessa hyväksytyille tarjoajille järjestettiin hankkeen laajuudesta johtuen infotilaisuus. Tilaisuudessa oli mahdollista kysellä tulevasta hankinnasta ja sen yksityiskohdista.

Määräaikaan mennessä kaupunki sai tarjoukset viideltä yritykseltä, joista kolme jouduttiin hylkäämään tarjouspyynnön vastaisena. Kilpailutuksen urakasta voitti lopulta Turku Energia Oy.

Tarjouksessa ei määritelty, millaisilla valaisimilla urakka pitää toteuttaa, vaan tarjoaja sai ehdottaa parhaaksi katsomiaan kriteerit täyttäviä valaisimia. Salon kaupunki ei päässyt itse vaikuttamaan valmistajan valintaan, vaan tältä osin valinnan teki tarjouksen jättänyt urakoitsija. Valaistuksen tehovaatimukset, energiatehokkuuskriteerit ja kestoikä oli kuitenkin määritelty siten, ettei ledejä tehottomampia ja vanhempaa tekniikkaa edustavia elohopeahöyrylamppuja tai suurpainenatriumlamppuja ei kannattanut tarjota.

Valaisinten toimittajaksi valikoitui Turku Energian tarjouksen perusteella EasyLED Oy.

Haastava mutta palkitseva hankinta

Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnan apuna käytettiin konsulttitoimisto Licon-AT Oy:n asiantuntemusta. Licon-AT Oy laati yhdessä kaupungin toimijoiden kanssa laskenta- ja vertailukaaviot ja he suunnittelivat, mitä teknisiä tietoja tarjoajilta tarvitaan, jotta tarjouksia pystytään vertaamaan.  Licon-AT Oy teki myös mallilaskelmia säästöpotentiaaleista.  Hankintasuunnittelija Kaisa Kaivonen Salon kaupungilta kertoo, että tukea melko haastavaksi koettuun hankintaan saatiin myös muilta kaupungeilta, joilla jo oli kokemusta vastaavasta hankintamallista.

– Mielestäni juuri tällaisia hankintatapoja, jossa haetaan nimenomaan elinkaarikustannuksiltaan edullista ratkaisua, pitäisi käyttää ja kehittää enemmän, Kaisa Kaivonen sanoo.

Hankinnan haasteellisuutta lisäsi myös se, että investointi tehtiin ESCO-mallilla, jossa merkittävä osa investointikustannuksista katetaan toteutuvilla säästöillä.  – Tässä vaiheessa ESCO-valaistushankintoihin sai vielä valtion tukea, joka kannusti käyttämään tällaista vaativampaa hankintamallia, Kaivonen kertoo.

Kaivosen arvion mukaan takaisinmaksuaika on investoinneille on noin kahdeksan vuotta. Valaisinten vaihdosta johtuvan alkuinvestoinnin kustannukset jakautuvat urakan pitkästä kestosta johtuen ensimmäiselle 2-3 vuodelle, jolloin varsinaiset vaihdot toteutetaan. Tämän jälkeen kaupunki maksaa ESCO-toimijalle vuosittain säästyneiden enegiakustannusten verran jotka toimija on arvioinut tarjouksessaan.

Hankinnan pisteytys

Kokonaistaloudellinen edullisuus seuraavin painoarvoin:

Lisäksi kymmenen lisäpistettä sai, mikäli tarjoaja sitoutui työllistämään urakkaan aikana yhden pitkäaikaistyöttömän.